Radio Malayalam

Radio Malayalam (Malayalam Mission-മലയാളം മിഷൻ) is an online radio station broadcasting from Thiruvananthapuram, Kerala. It is the first station in India to promote Malayalam language and literature. Redio is an initiative of Malayalam Mission to bring the history and innovations of Malayalam language and culture to all Malayalees living across the world through diverse and vibrant programs like Payame Panali, Kaviyarang, Kadhotsavam, Aa Varikal, Kilivathil. Have been designed. This radioplays 24×7 non-stop Malayalam songs.

Listen anywhere in the world and feel the feeling of being a Malayali.

Radio Malayalam Frequency

Frequency: Thiruvananthapuram Online

Language: Malayalam

City: Thiruvananthapuram, Kerala

Program List

  • Open Your Mind (മനസ്സ് തുറന്ന്)
  • Bharatiya Kathotsavam (ഭാരതീയ കാഥോത്സവം)
  • Payame Panali (പയമേ പണലി)
  • Audio Book in One Place (ഓഡിയോ ബുക്ക് ഒരിടത്തു ഒരിടത്തു)
  • Aa Varikal (ആ വരികൾ)
  • Film Songs (ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ)
  • Kilivathil (കിളിവാതിൽ)

Contact

Address: Artech Meenakshi Plaza, Malayalam Mission, TC No. 25/801 (15 7th Floor), Thycaud, Thiruvananthapuram, Kerala 695014

Phone Number: +91 471 247 8336

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/radiomalayalam.in

Website: https://radiomalayalam.in/